Ασπρογέρακας Ε. (2006). Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (8), 122–153. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.156