Μηλιώνης Σ. (2005). Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (7), 100–127. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.148