Ζεντέλης Π. (2005). Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (7), 34–61. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146