Γοσποδίνη Ά. (2005). Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (6), 136–161. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.140