Βαταβάλη Φ., Μπαζάκα Χ., Παπαδοπούλου Γ. Β., & Υψηλάντη Ά. (2022). Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), 126–146. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1257