Αγγελίδου Μ., & Στυλιανίδης Ε. (2022). Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), 37–78. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255