Χρυσομαλλίδης Χ. (2022). Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), 5–36. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1254