Ανδρικοπούλου Ε. (2004). Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (4), 188–193. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.120