Πετράκος, Γιώργος. (2004). Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (4), 6–31. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.110