Δοξάκη Ε., & Παντελάδης Ι. (2021). Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 137–159. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1063