Καραχάλης Ν.-Γ. (2021). Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 116–136. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1062