Πορτοκαλίδης Κ. (2021). Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 64–81. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1060