Λαγαρίας Α., & Σαγιάς Ι. (2021). Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 10–35. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1058