(1)
Γοσποδίνη Ά.; Μπεριάτος Η. Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2003, 72-97.