(1)
Τραγάκη Α. Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 113-132.