(1)
Ντυκέν Μ.-Ν.; Κακλαμάνη Σ.; Καρκάνης Δ. Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 83-112.