(1)
Κόκκαλη Ι. Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 59-82.