(1)
Αναστασίου Ε.; Ντυκέν Μ.-Ν. Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 29-58.