(1)
Παππάς Β.; Σαρδελιάνος Δ.; Κοτζίνος Δ. Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 6-28.