(1)
Πετράκος G. Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2020, 10-22.