(1)
Παπαθεοχάρη Θ.; Κοκκώσης Χ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 108-134.