(1)
Ανδρικοπούλου Ε.; Κακδέρη Χ.; Καυκαλάς Γ.; Τασοπούλου Α. Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2015, 4-31.