(1)
Γουργιώτης Α. Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2014, 38-57.