(1)
Τσιώτας Δ.; Πολύζος Σ. Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2012, 64-81.