(1)
Μπακούρος Ι. Λ.; Γκιούρκα Π.; Φάλλας Γ. Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 108-133.