(1)
Γουργιώτης Α.; Γιαννακού Α.; Σαλάτα Κ.-Δ. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1). ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 30-66.