(1)
Αντωνοπούλου Α. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 86-129.