(1)
Γουργιώτης Α.; Λεοντούδης Γ.; Λιούμης Δ. Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 5-41.