(1)
Κομνηνός Ν. Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 10-33.