(1)
Μέλισσας Δ. Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 11-28.