(1)
Δαμανάκης Ε.; Γουργιώτης Α. Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 94-123.