(1)
Καραγάνης Α.; Μιμής Ά. Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2006, 104-121.