(1)
Βεζυριαννίδου Σ. Η ρύθμιση της υπαίθρου στην Ελλάδα: από το ΠΔ της 23.10.28 στον Ν. 2508/97. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 119-145.