(1)
Πολύζος Σ. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2006, 68-103.