(1)
Γεμενετζή Γ.; Πισσούριος Ι.; Λαϊνάς Ι. Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 29-63.