(1)
Λινάκη Ε.; Σερράος Κ. Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 122-156.