(1)
Ντάφλου Α. Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: O χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 95-121.