(1)
Πρέζα Ε.; Ασπρογέρακας Ε. Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 5-41.