(1)
Ασπρογέρακας Ε. Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2006, 122-153.