(1)
Ζεντέλης Π. Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2005, 34-61.