(1)
Γοσποδίνη Ά. Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2005, 136-161.