(1)
Αγγελίδου Μ.; Στυλιανίδης Ε. Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 37-78.