(1)
Χρυσομαλλίδης Χ. Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 5-36.