(1)
Ανδρικοπούλου Ε. Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2004, 188-193.