(1)
Δοξάκη Ε.; Παντελάδης Ι. Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 137-159.