(1)
Καραχάλης Ν.-Γ. Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 116-136.