(1)
Κομνηνού Ε.; Γουργιώτης Α.; Σαπουνάκης Α. Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 82-115.