(1)
Πορτοκαλίδης Κ. Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 64-81.