(1)
Λαγαρίας Α.; Σαγιάς Ι. Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 10-35.