[1]
Γοσποδίνη Ά. και Μπεριάτος Η. 2003. Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 3 (Νοεμβρίου 2003), 72–97. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.98.